Medi Ambient

La mobilitat sostenible, en un nou diccionari del TERMCAT

  • Es tracta d’un recull de més de cent seixanta termes relacionats d’una manera general amb la mobilitat sostenible o bé relacionats específicament amb els desplaçaments, els vehicles viaris i els combustibles

  • És un instrument per familiaritzar els ciutadans amb la terminologia de les polítiques cap a la mobilitat sostenible executades pel Departament de Territori i Sostenibilitat del qual set especialistes hi han col·laborat

Nous documents relatius a les modificacions de les activitats regulades per la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

Any : 
2020
  • Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats: aquest document es modifica per la publicació del Decret 153/2019 de gestió de la fertilització del sòl i les dejeccions ramaderes, que té per objecte establir mesures dirigides a reduir i prevenir la contaminació causada pels nitrats d'origen agrari.
Categories: 

Guia de solvència tècnica i gestió ambiental,

Actualització

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, es caracteritza pel reconeixement explícit del paper clau que la contractació pública té per aconseguir els objectius de la Unió Europea d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Any : 
2020

Aquesta Llei -que s'emmarca en el context de la pròrroga dels pressupostos del 2017-, tal com s'assenyala en el seu preàmbul, té per objecte "establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic necessàries per a completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 2020" i "la creació i regulació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient". Pel que fa a mesures amb incidència en matèria de contractació pública, conté les previsions següents:

Categories: 

Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020

Any : 
2020

D'acord amb el seu preàmbul, els pressupostos per al 2020 es fonamenten en quatre eixos principals que serveixen de guia de l'orientació estratègica de les polítiques públiques i l'acció del Govern per a millorar el benestar individual i col·lectiu: la qualitat de les institucions i dels serveis públics, per a recuperar els nivells de despesa dels serveis públics fonamentals i reforçar l'estructura de les institucions, la transparència i l'avaluació; la reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials, per a vetllar perquè ningú no quedi enrere i vertebrar el territori; el con

Decret 150/2019, de 03-07-2019, d'atribució de competències sancionadores derivades de l'aplicació de la normativa bàsica estatal en matèria de medi ambient.

Any : 
2019

Aquets decret 150/2019, atribueix les compentències sancionadores sobre medio ambient, a la Generalitat.

Entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Categories: 

Pàgines

Subscriure a RSS - Medi Ambient